PDF Export
arrows_1262403_1920.jpg

Poziv za konsultanta za evaluaciju projekta: „Civilno društvo zagovara ekološki ptihvatljiv socio-ekonomski razvoj“

Projektni zadatak

Konsultant za evaluaciju
"Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv
socio-ekonomski razvoj”

25.oktobar 2018.

I Kontekst zadatka

„Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv socio-ekonomski razvoj (CO-SEED)“ finansiran je od strane EU kroz program podrške civilnom društvu i medijima, sa ciljem uključivanja organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Turske kao ravnopravnih aktera sa javnim institucijama i profesionalnim kompanijama u procesima nacionalne zakonodavne revizije i donošenja odluka o procjenama uticaja na životnu sredinu (EIA) i strateškim procjenama uticaja na životnu sredinu (SEA) kroz povećanu pažnju medija.

Projekat, koji obuhvata šest partnera iz zapadnog Balkana i Turske, zajedno sa savjetodavnim partnerom iz Hrvatske zvanično je započeo u februaru 2016. godine i traje 36 mjeseci. Pored šest partnera za implementaciju, 12 organizacija civilnog društva (OCD) dobilo je sub-grantove iz ukupnog budžeta projekta, kako bi realizovale sopstvene projekte u skladu sa ciljem CO-SEED-a, i učestvovale u sprovođenju aktivnosti jačanja kapaciteta i umrežavanju organizacija civilnog društva.

 

II Obim zadatka

Cilj konsultantskog zadatka je da pripremi detaljni izvještaj o procjeni projekta, zasnovan na aktivnostima koje se sprovode tokom trajanja CO-SEED-a u odnosu na originalni plan projekta.

Očekuje se da će evaluacija biti izvedena u tri faze:

1. Početak (2 dana): Svrha početne faze je utvrditi ciljeve, obim i rezultate evaluacije, razviti konačnu verziju formata izvještaja o evaluaciji, kriterijume i indikatore ocjenjivanja i odrediti metodološki pristup, plan rada i vremenski raspored zajedno sa koordinatorom projekta, sa sjedištem u Turskoj.

2. Rad na terenu (22 dana): Rad na terenu će obuhvatiti posjete partnerima u šest zemalja u cilju prikupljanja dokumentacije, inputa i povratnih informacija od partnera za implementaciju, kao i korisničkih organizacija civilnog društva (organizacije koje su dobile grant sredstva). Lokacije koje treba posjetiti su: Istanbul (Turska), Tirana (Albanija), Mostar (BiH), Zagreb (Hrvatska), Podgorica (Crna Gora) i Beograd (Srbija). Prikupljene informacije će se koristiti kako bi se procijenili ishodi i izvijestili u skladu sa četiri cilja definisana projektom:

 

ü  Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva o lobiranju i zagovaranju u pogledu procjene uticaja na životnu sredinu i strateške procjene uticaja na životnu sredinukako bi se omogućio bolji prenos znanja i obezbijedilo korišćenja njihovog znanja o procesu EIA / SEA u budućim javnim konsultacijama i aktivnostima zagovaranja.

ü   Adresiranje regulatornog okvira koji reguliše procjenu uticaja na životnu sredinu (EIA) i stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu (SEA), identifikovanje odgovarajućih ciljeva, identifikovanje specifičnih zakonskih nedostataka i izrada preporuka za poboljšanje.

ü  Korišćenje znanja stečenog u vezi procesa EIA i SEA kako bi se olakšalo učešće organizacija civilnog društva i njihova konstruktivna i aktivna uloga u procesu donošenju odluka, kao i njihovo priznanje od strane javnih vlasti i privatnog sektora.

ü  Povećana svijest medija u pogledu razumijevanja uloge civilnog društva u javnom životu i povećanje medijske pokrivenosti uloge civilnog društva i njihovog angažovanja u procesima donošenja odluka, sa fokusom na procjenu uticaja na životnu sredinu (EIA) i stratešku procjenu uticaja (SEA)Izrada konačnog izvještaja o procjeni treba da uključi određeno poglavlje za procjenu:

o Efikasnost korišćenja odgovarajućih i efikasnih instrumenata i resursa
o Efikasnost u odnosu na postizanje ciljeva Akcije
o Uticaj na ciljne grupe i krajnje korisnike
o Održivost rezultata projekta
o Unakrsna pitanja
o Koherentnost, koordinacija i konzistentnost u pogledu implementacije
o Vidljivost projekta

 

3. Faza sinteze i izvještavanja (6 dana): Ova faza obuhvata analizu svih prikupljenih dokumenata, inputa, povratnih informacija i intervjua, koji će se sastaviti kao Finalni izvještaj.

Konačni rezultat konsultanta će biti izvještaj o evaluaciji na engleskom jeziku.

 

 

III. Profil konsultanta


Konsultant treba da ima sljedeće obrazovanje, kvalifikacije i stručnost:

Obrazovanje:
• Fakultetska diploma ili ekvivalent

Iskustvo:
• Iskustvo u praćenju i evaluaciji projekata koje finansira EU, a poželjno je iskustvo evaluacije projekata finansiranih kroz Civil Society Facility program;
• Iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva (OCD);
• Profesionalno iskustvo u regulatornom zakonodavstvu, očuvanju prirode, zaštiti životne sredine, učešću javnosti, vladavini prava, civilnom društvu ili relevantnim područjima;
• Izvrsne komunikacione vještine;
• Sposobnost jasnog i konciznog pisanja na engleskom;
• Poznavanje nacionalnih stavova Zapadnog Balkana i Turske.

Ostalo:

• Sposobnost i spremnost za putovanja u regionu
• Računarske vještine i sposobnost korišćenja informacione tehnologije kao alata i resursa.
• Inicijativa, snažne koncepcijske i analitičke sposobnosti i razumna procjena.

 

IV. Trajanje i način rada

Konsultantski rad trajaće 30 radnih dana između 20. novembra 2018. i 30. januara 2019.

Konsultant će djelimično raditi na „domaćem“ nivou (home based), uz istovremeno održavanje redove komunikacije sa koordinatorom projekta, kao i organizovanje ličnh posjeta organizacijama koje implementiraju projekat (dobitnicima granta) u zemljama koje su uključene. Konsultant će direktno izvještavatii koordinatoru projekta koji daje uputstva i detaljne informacije o projektu i potvrđuje dostavljanje rezultata.

 

V. Dostava izvještaja i vremenski rok


Očekuje se da će konsultantski ugovor početi 20. novembra 2018. godine.

Očekuje se da će konsultant dostaviti nacrt dokumenta 20. januara 2019. Koordinator projekta će ga pregledati i može zatražiti reviziju i / ili dopunu nacrta.

Finalni izvještaj o procjeni biće podnijet u elektronskom formatu 30. januara 2019. koordinatoru projekta.

Konsultant će dobiti fiksni paušalni iznos za dobijanje kvalitetnog izvještaja, nakon što ga koordinator projekta prihvati.

 

VI      Način apliciranja


Rok za podnošenje prijava za konsultantski zadatak je 10. novembar 2018.

Molim Vas pošaljite svoju prijavu na engleskom jeziku na agemci@vvf.org.tr uključujući Vaš CV, propratno pismo i finansijski predlog.

U finansijskom predlogu treba navesti ukupni iznos paušalnog iznosa koji je zatražen kako bi se izvršio zadatak, uključujući putovanja i dnevnice koje će biti potrebne za obavljanje terenskih posjeta u regionu.