PDF Export
ko27.jpg

KOALICIJA 27_Otvaranje pregovaračkog poglavlja 27

Podgorica, 09.12. - Koalicija 27, mreža od 20 nevladinih organizacija koje se bave životnom sredinom i klimatskim promjenama, smatra da zvanična Crna Gora treba da shvati da je otvaranje poglavlja 27 konkretan korak EU ka strožijim zahtjevima i primjeni ozbiljnijih mehanizama, pa smatramo da bi bilo mnogo prikladnije informisati javnost o konkretnim planovima za budući period i skoncentrisati se na zatvaranje procesa, umjesto neukusnog likovanja određenih čelnika, koji pritom nemaju apsolutno nikakve zasluge za ovakvu odluku  zemalja članica EU.

 

Hrvatska je otvorila i zatvorila pregovaračko poglavlje u roku od 10 mjeseci, što bi za Crnu Goru bilo pogubno, u situaciji kada državne institucije nemaju potreban administrativni i finansijski kapacitet da na optimalan način implementiraju vrijednosti i pravnu tekovinu EU.

 

Deceniju nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crna Gora je uspjela transponovati značajan broj evropskih propisa, dok sa druge strane njihova implementacija ozbiljno zaostaje a posebno u dijelu zaštite prirode, upravljanja otpadom, kvaliteta voda, emisija u vazduh i sl.

 

Crna Gora nije uspjela za 10 godina da odgovori na prioritetni zadatak, definisan naknadno i Strategijom za pristupanje (NSAP sa akcionim planom) a koji se tiče značajnog jačanja kapaciteta sistema ekološke inspekcije u skladu sa Proporukom Evropskog paralamenta i Savjeta o mininalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine u državama članicama (2001/331/EZ).

 

Crna Gora nije uspjela da obezbijedi privremenu zaštitu potencijalnih Natura 2000 područja u kojima je uslijed stihijskog i neplanskog razvoja došlo do devastacija prirodnih vrijednosti poput devastacije rijeke Tare, Cijevne, NP Skadarsko jezero i Durmitor, morskih područja istraživanjem ugljovodonika, dok zaštita Ulcinjske Solane i pored svih međunarodnih i nacionalnih komunikacija još uvijek nije dostignuta. Nije obezbijedila ciljeve o očuvanju dobrog ekološkog statusa voda, prema Okvirnoj Direktivi o vodama, obzirom na planirane i relizovane značajne degradacije brojnih vodotoka na sjeveru Crne Gore, prouzrokovane gradnjom hidroenergetskih objekata.

Za oko 13 najtežih direktiva, obavezali smo se 2016. god (NSAP) da hitno, a do kraja 2018. god donesemo Specifične planove za implementaciju direktiva (DSIP) a naročito za direktive o otpadu, vodama, emisijama zagađenja u vazduh pošto su one od ključnog značaja za komponentu povraćaja troškova i biće visoko prisutne u strategiji finansiranja tokom dužeg vremenskog perioda. Ovo je bio i jedan od osnovnih preduslova za definisanje prelaznih perioda, a izostanak ovih planova govori o tome koliko smo spremni za otvaranje i budući proces pregovora. U daljem smo ozbiljno zabrinuti za planiranje i upravljanje finansijama koje je sada procijenjeno na 1,6 milijardi eura i čiji iznos ne da se umanjuje, nego se povećava u odnosu na procjenjenih 1,4 milijarde u prethodnoj godini, a posebno znajući da je država do sada uložila 200 miliona eura.

 

Kritična nespremnost države je vezana za oblast upravljanja otpadom i situaciju da dvije lokalne samouprave nijesu uspostavile sistem upravljanja otpadom u skladu sa zakonom, dok u cijeloj državi postoje samo 4 gradska postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa neprihvatljivom dinamikom izgradnje novih postrojenja i kanalizacione mreže. Poslije više decenija institucije se bore sa 350 nelegalnih deponija, gradskih smetlišta, nepoznatim količinama deponovanog, otpada prema frakcijama i različitim tokovima otpada.

 

Prema najnovijem izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije Pljevlja se nalaze na listi najzagađenijih gradova na svijetu upkos svim pravnim obavezama i standardima koji ograničavaju prekomjernu emisiju zagađujućih čestica. Ne postoji dugoročni plan niti na lokalnom niti na nacionalnom nivou kako problem riješiti, a do sada preduzete mjere nisu dale nikakve efekte. Termoelektrana nastavlja da zagađuje vazduh u Pljevljima bez plaćanja ikakve naknade za štetu nanešenu zdravlju ljudi i životnoj sredini.

 

Umjesto da Vlada Crne Gore i nadležno ministarstvo ozbiljno sagledaju probleme i nagomilane obaveze u implementaciji propisa i pozovu sve zainteresovane društvene aktere na prijeko potrebnu saradnju, oni sprovode kampanju diskreditacije nevladinog sektora i prikrivanja stvarnog stanja u javnosti.

 

Više informacija na: natasa.kovacevic@greenhome.co.me.