PDF Export
P6300036.jpg

Zaustaviti promociju hidroenergetskih projekata poput HE na Morači

Podgorica, 11.02.2019. - NVO Green Home će u srijedu 20. februara 2019. god. organizovati javnu debatu za NVO i medije sa fokusom na planirane četiri velike hidroelektrane na Morači, na kojoj će pored lokalnih NVO, predstavnika Univerziteta, govoriti i predstavnici međunarodnih organizacija Riverwatch, WWF Adria, Bankwatch i The Nature Conservancy.

 

Povod za organizovanje javne debate je Ministarska konferencija o tranziciji ka održivoj energiji na Zapadnom Balkanu na kojoj će biti predstavljen Nacrt Regionalne Strategije za razvoj hidroelektrana na Zapadnom Balkanu koja će se održati 21. februara 2019. god. u Podgorici. Važnost ove ministarske konferencije je u predstavljanju rješenja za održivi razvoj energetike, hidroenergije, smanjene upotrebe fosilnih goriva ali i odobravanju Zajedničkog sporazuma ministara energetike i životne sredine o čistoj energetskoj tranziciji, koji se velikim dijelom oslanja na hidroenergiju.

 

Ono što je od strane međunarodnih, regionalnih i lokalnih NVO, kao i dijela stručne javnosti sagledano kao prijetnja jeste težnja da se na pratećoj listi projekata “novih poslovnih mogućnosti” u regionu (tvz. Potential Greenfield hydropower project status) nalaze četiri velike hidroelektrane na rijeci Morači, kao i brojni drugi neodrživi projekti, poput dodatnih pet HE na slivu Neretvi u BiH i Hrvatskoj, 27 u slivu Save, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori itd.

Nevladine organizacije koje će se okupiti na javnoj debati smatraju da je potrebno zaustaviti promociju i finansiranje hidroenergetskih projekata kao bezuslovno održivog izvora energije, te podsticati energetsku tranziciju ka razvoju energije sa niskom potrošnjom energije na svim nivoima društva. Polazeći od činjenice da su sve zemlje učesnice u procesu pristupanja ka EU, zahtijevaće se adekvatne procjene uticaja na životnu sredinu i osiguranje efikasnog učešća zaniteresovanih strana u procesu donošenja odluka u skladu sa ključnim ekološkim direktivama (Direktiva o procjenu uticaja na životnu sredinu, Okvirna direktiva o vodama i Direktiva o staništima) za sve hidroelektrane bez obzira na kapacitet.

 

Javna debata za NVO i medije će se održati u Podgorici, u srijedu 20. februara sa početkom u 13h u prostorijama EU Info Centra.

 

Više o Ministarskom sastanku i Regionalnoj strategiji održivog hidroenergetskog razvoja: https://www.wbif.eu/news-and-events/third-update-on-the-regional-strategy-for-sustainable-hydropower-in-the-western-balkans