PDF Export
Fotografija.jpg

EBRD konsultacije za izmjene politika životne sredine i Balkan samit za hidroenergiju

Beograd_28.02. – 01.03.2019._NVO Green Home uzela je učešće na događaju koji je organizovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa međunarodnom organizacijom Bankwatch i Patagonia a u okviru kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope. Cilj događaja bio je da se predstave revidirane politike EBRD iz različitih oblasti i da se daju komentari na predložena dokumenta.

 

EBRD je predstavila revidirane politike iz sledećih oblasti:

- Politika zaštite životne sredine i socijalna politika;

- Politika javnog informisanja ;

- Projektni žalbeni mehanizam

 

Rok za dostavljanje komentara na predložene politike je 6.mart.

 

Tokom konsultativnog procesa, glavna tema bila je izgradnja malih hidroelektrana. Podsjećanja radi EBRD direktno ili preko finansijskih posrednika ulaže sredstva za razvoj malih hidroelektrana. Učesnici skupa istakli su štetnost izgradnje malih hidroelektrana po životnu sredinu i poslali jasnu poruku EBRD da odustane od finansiranja ovakvih projekata na Balkanu.

 

Prošle godine organizacija Benkvoč je otkrila izvore finansiranja hidroenergetskih projekata širom Balkana. Benkvoč je identifikovao 727 miliona eura investicija od međunarodnih razvojnih banaka. EBRD, Evropska Investiciona Banka (EIB) i Grupa Svjetska banka - podržale su 82 hidroelektrane širom jugoistočne Evrope od čega je 37 u zaštićenim područjima. Benkvoč je ukazao i da je najmanje 158 hidroelektrana, od toga 55 u zaštićenim područjima, finansirano od strane komercijalnih banaka poput Erste Grupe i Unikredit Grupe. Najmanje 1119 planiranih ili potencijalnih projekata još uvjek nema finansiranje.

 

Koristeći ovo iskustvo Benkvoč je pripremila komentare na predložene politike. Potpisnica komentara je i NVO Green Home i iste će se dostaviti EBRD - u.

 

Jedan od ključnih komentara odnosi se na netransparentnost finansiranja EBRD preko finansijskih posrednika (komercijalnih banaka). Dešavalo se da se izgradi npr. neka mHE a da npr. ne postoji informacija da su sredstva od EBRD.

 

Drugog dana održan je Balkan Samit za hidroenergiju gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa Eko master planom za rijeke na Balkanu, dokument koji definiše no go areas za izgradnju hidroelektrana. Dokument je pripremljen na osnovu dostupnih naučnih radova a od strane Riverwatch i Euronatur. No go areas su definisana na osnovu više kriterijuma poput: hidromorfološka procjena, važne riblje vrste, zaštićena područja. Važno je istaći da u Crnoj Gori no go areas za hidroelektrane je rijeka Morača koja ispunjava sve zadata kriterijume.

 

Dokument se nalazi na linku: https://balkanrivers.net/sites/default/files/Eco-Masterplan%20for%20Balkan%20Rivers-PRESS-REVISION%201-2018%20November%2026-WEB.pdf

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me