PDF Export
IMG_6715.jpg

Tražimo uspostavljanje trajnog moratorijuma na izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori

Podgorica 15.05.2019. godine_NVO Green Home je u proteklom periodu prikupljala potpise podrške građana za peticiju kojom tražimo uspostavljanje trajnog moratorijuma na gradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. U prikupljanju potpisa su pomogli mještani sela Bukovice, mještani Plava okupljeni u NVO „Sačuvajmo rijeku Komaraču i sve rijeke u Crnoj Gori“, mještani Vinicke i NVO Društvo mladih ekologa.

 

Više od 6300 potpisa podrške građana 15.05.2019 godine, za Međunarodni dan klime, predali smo Skupštini Crne Gore.

 

Građani Crne Gore traže Skupštini Crne Gore da preuzme konkretne korake prema Vladi Crne Gore sa zahtjevom da se:

 

  • Pokrene rasprava i zatraži trajni moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori;
  • Da se zaustavi dalje davanje i obnavljanje energetskih dozvola po osnovu već podnijetih zahtjeva dok se ne sprovede Strateška procjene uticaja na životnu sredinu  kumulativnih uticaja svih odobrenih projekata mHE imajući u vidu brojne naučne studije u kojima se navodi da je kumulativni uticaj multiplih malih elektrana (ili akumulacija) veliki (March i sar., 2003; Odom, 2010) ;
  • Da se pokrene pravosudni postupak odgovornog-ovlašćenog lica u nadležnoj instituciji zbog kršenja Zakona o SPU odnosno ne sprovođenja obaveznog procesa izrade  Strateške  procjene uticaja na životnu sredinu za Plan za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2016. godinu;
  • Da se pokrene pravosudni postupak odgovornog-ovlašćenog lica u nadležnoj instituciji zbog kršenja Zakona o koncesijama odnosno ne sprovođenja obaveznog proces izrade Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za period prije 2015/2016 a kada je dodijeljen najveći broj koncesija.

 

Predavanju potpisa prethodila je  Press konferencija, tokom koje su se predstavnici NVO Green Home i lokalnih zajednica obratiti medijima.

 

U skladu sa članom 93 stav 2 Ustava Crne Gore, preko člana Parlamentarnog plenuma Energetske Zajednice ispred parlamenta Crne Gore, Aleksandra Damjanovića, iniciraćemo uspostavljanje moratorijuma na gradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gore.

 

Aktivnost se realizuje u okviru projekta: ENV.NET uključivanje životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u EU agendu.

 

Više informacija na: irma.muhovic@greenhome.co.me