PDF Export
Katic_i_Sveta_Nedjela___ostrva.jpg

Zašto je potrebno uspostaviti zaštićeno područje u moru?

Kroz proteklih tridesetak godina intezivirali su se pritisci na obalne i morske resurse. S tim u vezi brojni naučnici koji se bave ovom problematikom ističu da su glavni pritisci na morske resurse: prelov ribe, klimatske promjene, degradacija staništa, zagađenje mora i invazivne vrste. Važno je istaći da je jedan činilac (pritisak) vrlo rijetko uzrok propadanja morskih resursa već se najčešće radi o sinergijskom efektu niza pritisaka što naravno dovodi do  značajnih poremećaja u prirodi.  Jedan od mehanizama zaštite mora jeste upravo uspostavljanje zaštićenih područja u moru. Svrha zaštićenih područja u moru nije turizam nego zaštita područja, vrsta i resursa. U nekim situacijama turizam može doprinijeti zaštiti jer se edukacijom i popularizacijom lakše sprovodi zaštita mora, a u nekim situacijama veliki broj posjetilaca može ugroziti vrstu ili stanište zbog kojeg je upravo i uspostavljano zaštićeno područje.

 

Efikasno upravljanje zaštićenim područjima umnogome zavisi od saradnje između upravljača i lokalne zajednice. Uključivanje lokalne zajednice u zaštitu područja od samog početka ključno je za oporavak područja. Veoma je važno da lokalna zajednica razumije koristi koje zaštićeno područje u moru donosi. Ovo se prije svega odnosi na obnavljanje ribljeg fonda. Iskustva iz Sredozemlja pokazuju da su prihodi od ribanja i ronjenja 2,3 puta veća od troškova upravljanja zaštićenom zonom. Takođe, iskustva iz Turske ukazuju na to da je za sedam godina stanje ribljeg fonda značajno unaprijeđeno uspostavljanjem zone bez ribolova i direktnom učešću lokalne zajednice u zaštitu područja. Podaci u Gekova zalivu u Turskoj pokazuju da je biomasa riba 2008. Godine bila 4g/m2 dok je 2017. biomasa povećana na 80g/m2.  Sve ovo govori u prilog činjenici da jedino efikasno upravljanje zaštićenim područjima u moru i sprovođenjem mjera zaštite može dati rezultate.

 

Povećanje temperature mora nosi sa sobom i prijetnju poput invazivnih vrsta. Naime, preko Sueckog kanala brojne tropske vrste riba stižu i do Mediterana. Invazivne vrste remete ekološku ravnotežu u morskim ekosistemima. Invazivne vrste imaju tendenciju kompeticije za prostor i  hranu nativnim vrstama i samim tim što nemaju prirodnog predatora u novoj sredini predstavljaju veliku opasnost za nativne vrste, što u konačnom rezultuje smanjenju populacija nativnim vrstama a povećanju populacije invazivne vrste. Jedan od načina kontrolisanja invazivnih  vrsta riba jeste upravo njihovo izlovljavanje i prodaja, međutim za neke vrste to nije primjenljivo. Vrlo je važno preventivno djelovanje i edukacija ribara o ovim vrstama jer su oni ti koji prvi mogu da ukažu na postojanje i prisustvo nove vrste.

 

U Crnoj Gori brojnim strateškim dokumentima planirano je uspostavljanje tri zaštićena područja u moru: Katič, Platamuni i ostrvo Stari Ulcinj. Mišljenja smo da je što prije neophodno uspostaviti zaštićena područja u moru kako bi se unaprijedilo stanje ribljeg fonda i sačuvala važna morska staništa uz pravovremeno uključivanje lokalne zajednice koja može da bude desna ruka upravljaču u zaštitu područja.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me