PDF Export
Picture_018.jpg

Crna Gora daleko je od ispunjenja obaveza proisteklih iz Konvencije o biološkoj raznovrsnosti u pogledu zaštite mora

Podgorica,12.02.2020._Potreba za uspostavljanjem zaštićenih područja u moru javila se zbog neodrživog korišćenja prirodnih resursa. Naime, prema izvještaju WWF – a u poslednjih 50.godina  populacija morskih sisara u Mediteranu pala je za 41%, oko 80% ribljeg fonda je prelovljeno a pokrivenost livada morske trave (Posidonia oceanica) u značajnom je opadanju. Uspostavljanje zaštićenih područja u moru predstavlja mehanizam koji omogućava obnovu ribljeg fonda, očuvanje važnih staništa i utočište vrstama čija je brojnost smanjena.

 

Potpisivanjem Konvencije o biološkoj raznovrsnosti 2009.godine, Crna Gora obavezala se da do 2020. godine zaštiti  10% obalnih i morskih područja. Iako Konvencija predstavlja međunarodnu ugovornu obavezu, u poslednjih 11. godina država Crna Gora nije proglasila nijedno zaštićeno područje u moru.

 

Kao međunarodna ugovorna obaveza, proglašenje zaštićenih područja u moru prepoznato je u brojnim strateškim dokumentima države poput: Nacionalne strategije biodiverziteta 2010 – 2015, zatim za period 2016 – 2020, Nacionalne strategije održivog razvoja 2030, Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem. Područja predviđena za zaštitu su: Katič, Platamuni i Ostrvo Stari Ulcinj.

 

Pored međunarodnih ugovora koje obavezuju Crnu Goru na uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima u moru, Crna Gora kao članica kandidat za EU mora da uspostavi Natura 2000 ekološku mrežu kako na kopnu tako i u moru. Uspostavljanje Natura 2000 mreže jedan je od uslova pristupanja  EU.

 

Prema poslednjem izvještaju Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF o sprovođenju obaveza preuzetih potpisivanjem Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, nešto više od 9% Mediterana je proglašeno kao zaštićena područja u moru (ZPM) a svega 2,48% ima planove upravljanja. Jedan vrlo mali dio mora koji iznosi neznatnih 0,03 % je trenutno u potpunoj zaštiti od ljudskog djelovanja, što je vrlo poražavajuće.

 

Najveći napredak u uspostavljanju u proglašenju zaštićenih područja u moru ostvarile su Francuska i Španija, dok se Crna Gora svrstava u listu zemalja koje nemaju progresa u ovoj oblasti.

 

Nedopustivo je da posle 11. godina ekološka država Crna Gora nema uspostavljeno zaštićeno područje u moru. Apelujemo na Vladu Crne Gore, a koja shodno Zakonu o zaštiti prirode proglašava zaštićena područja u moru, da pokaže volju i spremnost za očuvanje morskih ekosistema i konačno proglasi prvo zaštićeno područje u moru.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me.