PDF Export
IMG_d0a54799107adce7a5935994f0f259dd_V_1.jpg

Panel diskusija “Dijalog o Tari”

NVO Green Home u saradni sa Savezom Sportsko–ribolovnih organizacija Crne Gore i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovala je online panel diskusiju “Dijalog o Tari”.

Cilj događaja bio je razmatranja modela saradnje između lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i upravljača vodama na nacionalnom nivou, o pitanjima vezanim za sprječavanje, smanjenje i uklanjanje  hidromorfoloških pritisaka na rijeci Tari, kao i predstavljanje rezultata projekta “Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare“

Tokom događaja predstavljen je „Operativni plan za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje pritisaka na vodotoku rijeke Tare u Crnoj Gori“, koji je nastao kao rezultat terenskog monitoringa za identifikaciju vizuelnih pritisaka na vodotoku rijeke Tare, koji je organizovala NVO Green Home u periodu od septembra 2019. do oktobra 2019. godine. Tokom istraživanja mapiran je cjelokupni tok rijeke Tare na teritoriji Crne Gore, pri čemu je identifikovano više od 150 lokacija na kojima u prisutni različiti pritici.

Analizom dobijenih podataka pokazalo se da je najčešće utvrđeni problem „nekontrolisana eksploatacija riječnih sedimenata“ dok je najrasprostranjeniji u smislu površine koju zauzima nelegalno deponovanje građevinskog otpada kao i neuređena odlagališta komunalnog otpada.

Jedan od najtežih i najsloženijih pritisaka je 6,9 km promjenjenog riječnog toka u dijelu „Jabuka – Mateševo“ koji zahtijeva multidisiplinarni pristup stručnjaka za planiranje revitalizacije ovog dijela vodotoka i značajna ulaganja.

Planom su definisane mjere za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje pritisaka na vodotoku rijeke Tare,  za čiju realizaciju su prepoznate nadležnosti relevantnih institucija i lokalnih samouprava.

Tokom događaja razmotreni su modela saradnje između lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i upravljača vodama na nacionalnom nivou, o pitanjima vezanim za sprječavanje, smanjenje i uklanjanje  hidromorfoloških pritisaka na rijeci Tari.

Događaju su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Uprave za inspekcijeske poslove, Saveza sportskih ribolovnih organizacija Crne Gore, Opštine Kolašin, Opštine Mojkovac, kancelarije za UNESCO, Nacionalnih parkova Crne Gore i predstavici ribolovnih organizacija.

Nakon događaja, u saradnji sa Opštinom Kolašin ukolonjena je deponija građevinskog otpada sa teritorije Opštine Kolašin, na lokaciji Bakovići, čime je realizovana jedna od mjera definisanih Planom