PDF Export
sume3.jpg

Zajedno za održive šume

NVO Green Home je započela realizaciju projekta „Zajedno za održive šume“.Održivo gazdovanje šumama podrazumijeva upravljanje šumama i šumskim zemljištem na takav način da se očuva biodiverzitet, a da produktivnost, obnavljanje, vitalnost i potencijal šuma budu na nivou kojim bi se zadovoljile ekološke, ekonomske i socijalne potrebe današnjih i budućih generacija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. U cilju održivog upravljanja šumama ozbiljna pažnja se mora posvetiti smanjenju ilegalnih aktivnosti u šumarstvu, ali i ugroženost šuma od požara, klimatskih promjena i neracionalnog korišćenja šumskih resursa.

 

Osnovni cilj projekta je podrška održivom gazdovanju šumama kroz povezivanje i zajedničko djelovanje svih zainteresovanih strana: institucija, privatnih vlasnika šuma, civilnog sektora i građana.

 

Specifični ciljevi projekta:

1) ukazivanje na važnost šuma, njen ekosistemski, ekonomski, socijalni, zdravstveni i kulturni značaj

2) jačanje saradnje između institucija, privatnih vlasnika šuma, civilnog sektora i građana

3) obučavanje predstavnika civilnog sektora i privatnih vlasnika šuma o mjerama njege šuma

 

Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i traje 7 mjeseci (od avgusta 2020. do marta 2021. godine).

 

Više informacija na: nevena.petkovic@greenhome.co.me