PDF Export
download_2.jpg

Procjena stanja populacije staklaste jegulje u rijeci Bojani

Rijeka Bojana je posebno važno stanište za evropsku jegulju Anguilla Anguilla (L.) koja koristeći rijeku Bojanu naseljava i Skadarsko i Šasko jezero. Trend smanjivanja populacije jegulje primijećen na evropskom kontinentu, dok je na prostorima naše zemlje vrlo je malo istraživanja sprovedeno na jeguljama. Nažalost, precizni podaci o stanju populacije na području Crne Gore ne postoje. Dostupni su samo podaci o potencijalnim nalazištima gdje može biti registrovana na području Crne Gore.

Imajući u vidu navedeno, Green Home je započela sa realizacijom projekta “Procjena stanja populacije staklaste jegulje u rijeci Bojani”, čijom realizacijom će se unaprijediti stanje populacije staklaste jegulje u ovom području.

Ciljevi projekta su: uključivanje lokalne zajednice u zaštitu jegulje, doprinos naučno-istraživačkim podacima o jegulji u Crnoj Gori, doprinos smanjenju pritisaka koji direktno ugrožavaju i utiču na smanjenje populacije jegulje, unaprijeđenje među-institucionalne saradnje i koordinacije za zaštitu jegulje u slivu rijeke Bojane.

Projekat se sastoji iz četiri tematske cjeline:

- Podizanje svijesti o značaju zaštite jegulje i uključivanje lokalne zajednice

- Istraživački rad;

- Mapiranje pritisaka koji direktno ili indireknto utiču na stok jegulje;

- Unapređenje institucionalne saradnje.

Naučni podaci koji će se dobiti sprovođenjem istraživanja o stanju populacije staklaste jegulje u rijeci Bojani, biće prvi podaci nakon više od 20.godina. Istraživanje će biti sprovedeno u saradnji sa timom sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Studijski program biologija.

Projekat je finansijski podržan od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme – Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF.

Više informacija na: irma.muhovic@greenhome.co.me