PDF Export
Anguilla_anguilla.jpg

Procjena stanja populacije evropske jegulje u rijeci Bojani

NVO Green Home je započela realizaciju projekta „Procjena stanja populacije evropske jegulje u rijeci Bojani “.

 

Osnovni cilj projekta je unaprijeđenje stanja populacije evropske jegulje u rijeci Bojani.

 

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uključivanje lokalne zajednice u zaštitu jegulje;
  • Doprinijeti naučno-istraživačkim podacima o jegulji u Crnoj Gori;
  • Doprinijeti smanjenju pritisaka koji direktno ugrožavaju i utiču na smanjenje populacije jegulje;
  • Unaprijediti među-institucionalnu saradnju i koordinaciju za zaštitu jegulje u slivu rijeke Bojane;

 

Projekat se sastoji iz četiri  tematske cjeline:

  • Podizanje svijesti o značaju zaštite jegulje i uključivanje lokalne zajednice
  • Istraživački rad;
  • Mapiranje pritisaka koji direktno ili indireknto utiču na stok jegulje;
  • Unapređenje institucionalne saradnje

 

Projekat je počeo 01.07.2020. i traje 18 mjeseci a finansijski je podržan od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme – Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF.

 

Više informacija na: irma.muhovic@greenhome.co.me