PDF Export
Lovstvo.jpg

Otvoreno pismo Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja vezano za nacrt metodologija i aktuelna planiranja u oblasti lovstva

Podgorica, 04. april 2014 - Primili smo Vaš poziv na okrugli sto i prvi put o čemu smo vam iz Green Home, Ozon, Crnogorskog društva ekologa, Centra za zaštitu i proučavanje ptica, MANS i Breznice dali mišljenje putem javnog obaviještenja ali i preko ovlašćenog lica mreže Natura 2000 info centar i organizacije Centar za monitoring - za životnu sredinu, na arhivi Vašeg Ministarstva.

 

Želimo vas podsjetiti da smo od 2011. godine više puta, zajedno sa stručnom i laičkom javnošću koji su svjedočili raznim događajima, ukazivali na alarmantno stanje divljači i široko rasprostranjene i organizovane kriminalne radnje u oblasti lovstva, kao i u pogledu zakonodavnih, sistemskih i operativnih nedostataka kada je upravljanje lovstvom u pitanju.

 

Takođe vas podsjećamo da smo više puta tokom 2013. godine tražili sastanak s Ministrom, koji nije našao vremena da se sretne sa nevladinim organizacijama iz svoje zemlje, dok vas podsjećam da je u radnoj posjeti Crnoj Gori, generalni komesar za životnu sredinu, gdin. Potočnik našao vremena da uradi isto i razgovara o ovoj temi sa nama. Iz toga možemo zaključiti da ministar Ivanović iz Ministarstva Poljoprivrede i ruralnog razvoja ne želi da čuje niti uvaži naše stavove o lovstvu u Crnoj Gori.

 

Način na koji je urađena Metodologija i planirana uporedna izrada Programa za razvoj divljači prije ključnih izmjena Zakona o divljači i lovstvu i nezavisnog prebrojavanja divljači nama govori da vaše Ministarstvo nema namjeru da istinski i temeljito pristupi reformama u oblasti lovstva. Ovakva prividna saradnja nama nije potrebna.

 

Ponuđeni Nacrt Metodologije je blago rečeno nestručno pisan i ne obećava valjan rezultat. Ona nema prikazan i obrazložen metod za svaku vrstu, nije standardizovana, nema zakonski utemeljeno upustvo (ko skuplja podatke, radi obradu statistiku i sl.), isključuje državne insitucije koje se bave životnom sredinom i ne koristi za prebrojavanje ni jednu od biološki prihvatljivih metoda (kvalitativna, kvantitativna, semikvantitativna, kvadratna, transektna i sl.). Trebate razumjeti da je pitanje nezavisnog prebrojavanja divljači, državni projekat i pitanje za koje Ministarstvo samostalno ili preko finansijskih institucija, mora obezbijediti značajna finansijska sredstva i uložiti najmanje dvije godine vremena, kroz četiri sezonska brojanja i najmanje dvije godine praćenja stanja (a i ovo je malo) nakon čega se može raditi plan razvoja lovstva, uz sprovođenje strateške procjene uticaja na životnu sredinu. Uz to a prije metodologije se mora izraditi elaborat sa akcionim planom i upustva i sve ono prethodno pobrojano, što obezvređuje svako dalje komentarisanje samog Nacrta metodologije.

 

Na kraju ovog obimnog obrazloženja našeg bojkota okruglog stola koji planirate, želimo insistirati još jednom da povučete Nacrt Metodologije, ispoštujete naše stavove i omogućite nam sastanak sa Ministrom, te da razmotrite inicijativu zabrane lova na teritoriji cijele Crne Gore na period od dvije godine, tokom kojih će se stvoriti zakonski i drugi uslovi za organizovanje stručno i nezavisno prebrojavanje lovne, zaštićene i plementite divljači i institucionalno reformisati postojeći Lovački savez. U istom periodu zahtijevamo da se:

 

• poništi nelegitimni javni konkurs, te raskinu svi koncesioni ugovori o dodjeli lovišta, zasnovani na validnim podacima o stanju populacije lovne divljači, proizvedu planska i strateška dokumenta koja će uključiti najbolje prakse za zaštitu, uzgoj i ekonomsku valorizaciju divljači kao dobra od nacionalnog interesa.

• sistemski uredi spoljašnja kontrolu podataka godišnjih izvještaja o odstrijelu lovnih vrsta koju vode lovačka društva, uključivanjem predstavnika institucija iz oblasti zaštite prirode.

• zasnovano na validnim podacima o stanju populacije lovne divljači, uradi tehnička i organizaciona priprema lovnih područja, te precizno urede karte lovišta i granice sa zaštićenim područjima, isključujući područja planirana za zaštitu;

• uradi korjenita reforma lovačke inspekcije i ispita postojanje koruptivnih elemenata u pojedinim slučajevima;

• uključe preporuke Savjeta za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta u planirane Izmjene i dopune Zakona o divljači i lovstvu neophodne za izradu novog Zakona koji se planira za IV kvartal 2014 godine (prema programu za pristupanje EU 2014-2018) posebno u dijelu neophodnih institucionalnih reformi, vođenja katastra lovišta, organizovanja lovnog turizma ...)

• vrati upravljanje sa divljači i lovištima isključivo u državni institucionalni okvir – u formi Direkcije ili Upave za lovstvo sa dominantnom ulogom struke, nauke i domaćih institucija.

• u pripremi i donošenju razvojnih planova i vezanih dokumenata suštinski uključe zainteresovane organizacije i javnost.

 

NAPOMINJEMO JOŠ JEDNOM DA NE PRISTAJEMO NA NIKAKVE PREGOVORE I ODBACUJEMO SVAKO DALJE PLANIRANJE PREBROJAVANJA I MONITORINGA DIVLJAČI DOKLE SE NE PRISTUPI IZMJENI ZAKONA O DIVLJAČI I LOVSTVU PREMA PREPORUKAMA SAVJETODAVNOG TIJELA ZA REGULATORNU REFORMU I UNAPREĐENJA POSLOVNOG AMBIJENTA I IZMJENE I IZRADE NEOPHODNI PODZAKONSKIH AKTI A NVO NE PRIHVATI KAO OZBILJAN PARTNER.

 

Organizacije potpisnice pisma:

Green Home

Ozon

Centar za zaštitu i proučavanje ptica

MANS

Breznica

Zeleni Crne Gore

Crnogorsko društvo ekologa

Društvo mladih ekologa