PDF Export

Izmjeri svoj karbonski otisak


OVDJE MOŽETE IZMJERITI SVOJ KARBONSKI OTISAK

 

Karbonski otisak predstavlja ukupnu količinu GHG* emisija (GHG , eng. greenhouse gases – gasovi sa efektom staklene bašte) proizvedenih direktno i indirektno od strane individue, društva, upotrebe automobila. Karbonski otisak je mjera našeg uticaja na životnu sredinu i klimatske promjene, a izražava se u tonama (ili kilogramima) ekvivalenata ugljen-dioksida. Postoji individualni i nacionalni karbonski otisak, ali možemo govoriti i o karbonskom otisku domaćinstva ili organizacije.

 

Karbonski otisak se sastoji iz dva dijela - primarnog i sekundarnog otiska:

 

  • Primarni otisak je količina direktnih GHG emisija koje oslobađamo sagorijevanjem fosilnih goriva, uključujući energiju koju koristimo u domaćinstvu i gorivo koje potrošimo za saobraćaj (npr. prevoz automobilom ili avionom). Ovo je otisak na koji možemo da imamo direktan uticaj
  • Sekundarni otisak je količina indirektnih GHG emisija koje su povezane sa čitavim ciklusom proizvodnje i transporta svih proizvoda koje koristimo.

 

Dakle, naš karbonski otisak je suma svih emisija ugljen-dioksida i njegovih ekvivalenata koje izazivamo svojim aktivnostima u određenom vremenskom periodu.

 

Najčešći vremenski period za koji se izračunava karbonski otisak je jedna godina.

 

Postoje razni besplatni sajtovi koji će vam pomoći da premjerite da li su vaše navike održive ili ne (npr. footprint.wwf.org.ukmyfootprint.orgfootprintnetwork.orghttp://ecocamp.us/eco-map, itd.)

 

Imajte u vidu da su neki od „kalkulatora“ prilagođeni za druge zemlje, pa vam možda ne mogu dati precizne podatke o vašem ekološkog otisku, ali je svakako zanimljivo premjeriti!