Treći sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za sprječavanje šumskih požara

Treći sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za sprječavanje šumskih požara

U petak, 21. 7. 2023. godine, u prostorijama Green Home-a održan je treći sastanak radne grupe povodom izrade Akcionog plana (LAP), za Prokletije i Komove, u okviru projekta MediteRE3.

Nakon predstavljanja postignutih rezultata, kao i izrađene dokumentacije, diskutovalo se o konkretnim aktivnostima za lokalitete koji su na bazi istraživnja prepoznati kao visoko rizični, te su dati veoma korisni prijedlozi od strane prisutnih stejkholdera.

Ovaj projekat se implementira u saradnji sa Institutom „Oikos“ iz Italije, te je sastanak radne grupe bio podržan prisustvom predstavnika Instituta koji su svojom stručnošću doprinijeli detaljnijem pristupu izrade LAP-a, kao i u saradnji sa Prirodnim Regionalnim Parkom Luberon iz Francuske, Organizacije CIHEAM-MAICh iz Grčke, Nacionalnom opservatorijom Atine/Institut za ekološka istraživanja i održivi razvoj (NOA) iz Grčke.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Klimatske Inicijative (EUKI).

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio