Održan Okrugli sto “Unaprijeđenje institucionalne saradnje u slivu rijeke Bojane”

Održan Okrugli sto “Unaprijeđenje institucionalne saradnje u slivu rijeke Bojane”

NVO Green Home je danas u Podgorici organizovala međunarodnu konferenciju “Unaprijeđenje institucionalne saradnje u slivu rijeke Bojane” sa ciljem poboljšanja saradnje između dvije zemlje, Albanije i Crne Gore, kada je riječ o zaštiti i integralnom upravljanju zajedničkim slivom sa fokusom na zaštitu evropske jegulje –Anguilla Anguilla (L.).

Konferenciji su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava dvije zemlje, institucija, univerziteta, kao i civilnog sektora. Na događaju su prezentovane aktivnosti resornih Ministarstava obije zemlje u procesu usklađivanja sa EU standardima, kao i aktivnosti GIZ-a na izradi Nacrta plana upravljanja jeguljom u basenu Drimskog sliva pod vođstvomdr Janek Simonsa Instituta za ribarstvo u Potsdamu.

Sliv rijeke Bojane predstavlja glavni migracioni put za vrste riba koje mrijeste u slatkoj vodi, kao i za vrste koje preko rijeke Bojane odlaze na mriješćenje u more. Rijeka Bojana je posebno važno stanište za evropsku jegulju Anguilla Anguilla (L.), koja koristeći rijeku Bojanu naseljava i Skadarsko i Šasko jezero. Evropska jegulja je vrsta kod koje je još 80tih godina ustanovljen pad populacije i koja se od 2010. godine nalazi na IUCN Crvenoj listi ugroženih vrsta kao kritično ugrožena.

Istraživanje stanja populacije staklaste jegulje na rijeci Bojani je glavni rezultat ovog projekta. Istraživanje je realizovala prof. dr Dragana Milošević sa svojim timom u toku 2021. i 2022. godine i prvo je istraživanje ove vrste u posljednjih 20 godina na ovom području. Dobijeni su značajni rezultati koji predstavljaju dobru osnovu za dalja istraživanja. Mapirani su i ekološki pritisci koji su potencijalna prijetnja po stanje populacije staklaste jegulje, ali i drugih vrsta u ovom području a koji obuhvataju prisustvo otpada i otpadnih voda, nasipanje i zauzimanje staništa izgradnjom velikog broja privremenih i stalnih objekata na obalama Bojane, erozija zemljišta, spiranje tla sa poljoprivrednih zemljišta i slično.

Na konferenciji je zaključeno da je neophodna intenzivna saradnja i razmjena informacija između institucija na prekograničnom nivou a koja sada nije na odgovarajućem nivou, kako između dvije države, tako i u cijelom Drimskom slivu. Potreban je dalji nastavak istraživanja kako bi se na bazi naučnih podataka mogli donositi zaključci o stanju populacije ove vrste i mjerama koje treba preduzeti.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio