Adresiranje neusklađenosti vještina u zelenom sektoru kroz digitalno usavršavanje stručnog obrazovanja i obuke – VET (ADDUPT)

Adresiranje neusklađenosti vještina u zelenom sektoru kroz digitalno usavršavanje stručnog obrazovanja i obuke – VET (ADDUPT)

Projekat ADDUPT ima za cilj da odgovori na potrebe stručnog obrazovanja i obuka (Vocation & Education Training – VET) na području Zapadnog Balkana u razvoju konkretnih veza zelenog sektora sa tržištem rada kroz kurseve i obuke za stručno obrazovanje koji su privlačni učenicima a istovremeno odgovaraju zahtjevima poslodavaca u sektoru. Fokus će biti stavljen na razvoj pedagoških pristupa i digitalnih vještina VET nastavnika i trenera kako bi im se omogućilo da razviju resurse i nastavne planove i programe koji odgovaraju potrebama zelenog sektora.

Projekat vodi Centro Superior de Formacion Europa – sur Sa (CESUR) iz Španija, dok su partneri na projektu: Albanski centar za brigu o obrazovanju i obuku (ACT Center) iz Albanije, Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Bosne i Hercegovine, Edukativna organizacija (Eurotraining) iz Grčke, CESIE iz Italije, Privredna i industrijska komora iz Albanije, Privredna i industrijska komora iz Bosne i Hercegovine, Centar za socijalnu inovaciju (CSI) iz Kipra. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) u skladu sa ovlašćenjima koja im je delegirala Evropska unija.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
januar 2023 – decembar 2025
Lokacija
Crna Gora, Španija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Italija

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio